استعلام خسارت بیمه نامه بدنه
استعلام خسارت بیمه نامه بدنه
اطلاعات بیمه نامه بدنه
مشخصات خودرو
پوشش ها
نتیجه استعلام خسارت بیمه نامه بدنه
واحد پرداخت خسارتنوع خسارتشماره پروندهتاریخ اعلامتاریخ حادثهوضعیت پروندهمبلغ خسارتکد رایانه پرونده

جمع کل خسارت : ریـال